ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  www.grabnte.com

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между клиентите и/или потребителите на сайта www.grabnete.com и фирмата, чиято собственост е този сайт - ХЕРМЕС БИЛДИНГ ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 1бл112. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.grabnete.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия

В случай на несъгласие с представените условия, моля не използвайте сайта.


 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет

Чл.1. (1) Настоящите Общи условия за ползване на сайта  са предназначени за регулиране на взаимоотношенията между „9., със седалище и адрес на управление: гр. София,жк Хиподрума бл.112 . - търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство (наричано по-долу за краткост „Оператор”), и посетителите на сайта www.grabnete.com( наричани по-долу за краткост „Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за хора с местожителство в България.

(2) Тази Интернет страница е адресирана само към Клиентите, навършили 18 години. Използването на този сайт www.grabnete.com е обвързано с настоящите общи условия за ползване. Чрез достъп до (зареждането на) сайта, Потребителят/Клиентът изрично приема и се съгласява с тези условия, като се задължава да ги спазва. С използването на сайта Клиентът/Потребителят декларира, че има правото, пълномощията и дееспособността да приеме и да бъде обвързан с тези условия.

(3) Използването, включително но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Потребителят или Клиентът се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

(4) Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Операторът или всяко друго лице с което Операторът има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

(5) Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

•           Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Операторът предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Оператора (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Оператора.

•           Операторът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата

•           Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

(6) Клиентът / Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

(7) За да упражни правото, описано в ал. 5 по-горе, Потребителят / Клиентът може да се свърже с Оператора или да използва интернет връзките, които е получил от Оператора за тази цел.

(8) Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Оператора, респективно към Доставчика.

(9) Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Оператора, респективно към Доставчика и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Операторът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

Чл.2. (1) Сайтът www.grabnete.bg извършва своята дейност като издава от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери/Купони, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер/Купон, което препятства възможностите за злоупотреби.

(2) Сайтът по своята същност представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на преференциални цени, за ограничен период от време.

Данни за 

Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Оператора: 

2. Седалище и адрес на управление и адрес на упражневане на дейността, включително адрес за кореспонденция: гр. София, жк.Хиподрума бл112

3.

Адрес на електронна поща: grabnete@gmail.com

4. Вписване в публични регистри:

Търговски регистър: ЕИК 201749218

5. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

Дефиниции

Чл. 4. Използваните в настоящите Общи условия за ползване на сайта www.grabnete.bg терминит, имат следното значение:

1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.grabnete.bg, собственост на и администриран от  Оператора КАНД-АННА ДИМИТРОВА.” ЕООД.

2. „ДОСТАВЧИК/ПАРТНЬОР” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта и с което лице Операторът е сключил договори за продажба на купони/ваучери за намаление за ползване на услугите и/или продуктите, предоставяни в съответните търговски обекти.

3. „КЛИЕНТ” – Публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ, включително, но не само, потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при точно определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик.

4. „Информационна система/Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия за ползване означава съставна и обособена част от уебсайт.

6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно, въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.

8. „СТОКА/УСЛУГА” – Електронна търговска услуга извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.), както и конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последният желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени преференциални условия.

9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.

10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на купони/ваучери, при което от датата на отправяне на предложението до сключването на договора , страните не са във физически контакт помежду си. При извършване на покупка, клиентът се съгласява с посочените Общи условия и условията на всяка оферта, като по този начин сключва договор с предоставящия услугата или стоката (Доставчик) посредством Сайта за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.

11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка.

12. „КУПОН” - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги).

13. ПРОФИЛ– елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един КЛИЕНТ да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

14. Брошура/известия - понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите/ доставчиците, включително и закупуване на купони/ваучери или промоции предлагани от страна на Доставчика посредством Оператора в определен период от време, без обвързване на Оператора с предоставената информация.

15. Съдържанието има следната дефиниция:

•           Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;

•           Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Оператора посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

•           Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Оператора, независимо от начина на комуникация;

•           Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Оператора в даден период;

•           Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица с които Операторът има установено партньорство в определен период;

•           Информация, касаеща Оператора или каквато и да е информация с източник Операторът.

16. Документ – настоящите общи условия.

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ www.grabnete.bg

Характер на услугите

Чл. 5. (1) Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти от Доставчиците посредсвтом Оператора, включващи преференциални ценови условия. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки общите си интереси, да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите/Купоните се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта. „КАНД-АННА ДИМИТРОВА.” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците и се явява единствено техен посредник.

(2) Когато Потребител или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и / или Известия от Оператора.

(3) Цялата информация получена от Потребител или Клиент с цел да се изпращат Брошури и / или Известия ще бъде използвана от Оператора в рамките поставени от политиката на поверителност.

(4) Отказът от получаване на Брошури и / или Известия от страна на Потребителя или Клиента може да бъде направен по всяко време:

•           Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и / или Известие.

•           Чрез отказ от получаване на Брошури и / или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.

•           Чрез свързване с Оператора според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

(5) Отказът от получаване на Брошури и / или Известия не означава, че Клиентът или Потребителят отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

(6) Операторът си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и / или Известия, както и да премахне от своята база данни Потребител или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и / или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Оператора или допълнително известие.

(7) Операторът няма да включва в Брошурите и / или Известията към Потребител или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Оператора по време на изпращането на Брошурата и / или Известието.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТНИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА www.grabnete,com

Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта, предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В тези случаи www.grabnete.bg не възстановява обратно пари.

Чл.7 (1) Сайтът www.grabnete.com. няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта - ограничен.

(2) Операторът може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на купони/ ваучери, по всяко време за един или повече Клиенти.

Чл.8. (1) Екипът наwww.grabnete.com извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.

(2) Потребителите и клиентите на сайта с приемането на настоящиете Общи условия за полване, се съгласяват, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на www.grabnete.bg служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. 

Чл.9. (1) ОПЕРАТОРЪТ не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „КАНД-АННА ДИМИТРОВА ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП).

(2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта, с приемането на настоящите Общи условия за ползване, изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. 

Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност).

(2) ОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя от, но не само, горепосочените хипотези. ОПЕРАТОРЪТ не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.grabnete.com (/ ОПЕРАТОРЪТ). 

 Чл.11 ОПЕРАТОРЪТ възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези и като се вземе предвид факта, че възстановената сума се отразява в акаунта на потребителя (не в брой или по сметка, освен ако потребителят изрично не поиска това, като дължи покриване на разноските по превода, както е предвидено по-долу) и може да се ползва за закупуването на други стоки/услуги от сайта:

●     при наличие на условие за активиране на сделката - минимален брой клиенти и при недостигане на този минимален брой, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови на клиентите, преведените по сметката на Оператора парични средства.

●     Клиентът не е допускан в обект на Партньор на Оператора или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.

V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери/Купони (Стоки/Услуги), включително цената на доставка, ако има такава.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 Чл.13. (1) За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери/Купони, е необходимо Потребителите да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните:

1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола (Профил). С попълването на посочените по-горе лични данни, Потребителят дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.

2. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

3. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация.

4. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

5. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща.

6. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на www.grabnete.bg, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на информация, от което са последвали щети за Потребителя.

7. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

8. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж.

9. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери/Купони.

13.(2) На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна.

VII. СДЕЛКА

 Чл.14.(1) Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги.

(2) Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при точно определени условия.

(3) Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случай на Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно, закупувайки Купони, същите преплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите/Купоните се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата.

(4) Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга (минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.

(5) Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери/Купони.

(6) Закупените Ваучери/Купони ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”).

(7) Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като със закупуването на съответните Ваучери/Купони те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.

(8) Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери/Купони се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване.

VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ[1] 

Чл.15.(1) Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи сега”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер/Купон. При закупуване на Ваучера/Купона, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване.

(2) В случай, че  не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер/ Купон. Ваучерът/Купонът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел).

(3) За да се осъществи покупката на съответния Ваучер/Купон, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.

(4) Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери/Купони: ePay, eBG, електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay,  касово плащане в банка по сметка на "..КАНД-АННА ДИМИТРОВА.." ЕООД, а за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на ".КАН-АННА ДИМИТРОВА." ЕООД). При изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, потребителите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечата преди употребата му.

(5) С приемането на настоящите Общи условия за ползване, Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

IX.  ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 

 16(1) В срок до 2 (два) работни дни от получаване на плащането съгласно чл. 15, ал.4 по-горе, Операторът изпраща в профила на Потребителя в www.grabnete.com, директория "МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице, същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице, който адрес следва да бъде предоставен от Потребителя на Оператора.

(2) За да се използва закупеният Ваучер/Купон, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения.

(3) Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката.

(4) Ваучерите/Купоните ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). След изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена.

(5) Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („УН”), който служи като средство за контрол и отчетност.

(6) Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери/Купони от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице – приносител на Ваучера/Купона упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент.

(7) Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги).

(8) Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик.

(9) Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.

(10) При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта (Доставчика), без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.

(11) При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер.

(12) Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.

 X. ОТГОВОРНОСТ

17(1) Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание.

(2) С Приемането на настоящите Общи условия, Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.

(3) Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11 по-горе. По подадените декларации с невярно съдържание, Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери/Купони по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти, а не се възстановяват в брой, респективно по сметка. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите.

XII. ИНФОРМАЦИЯ

 Чл.19. Операторът не дава гаранция за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на чл. 18, ал.3. от настоящите Общи условия за ползване.

XIII.  ДОСТЪП ДО САЙТА

Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Конфиденциалност и защита на личните данни 

Чл.22. (1) Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта, Потребителите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът/Потребителят има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони, Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

(2) Операторът събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя или Клиента за следните цели:

•           Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон-ваучер;

•           Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер)

•           Осигуряване на достъп до услуги;

•           Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;

•           Контактуване с Потребител или Клиент с неговото доброволно съгласие;

•           Контактуване, свързано с:

•           Обслужване на клиенти;

•           Статистически цели.

(3) Операторът може без съгласието на Клиента или Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Оператора за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Потребителите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Оператора и / или на трети лица с които Операторът има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

(4) Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 1, ал.8 по-горе.

(5) За да упражни правата си съгласно ал. 4 по-горе, Клиентът или Потребителят се свързва с Оператора посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

(6) Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

(7) Политиката на поверителност на Оператора се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Потребител само на Интернет страницата. Операторът не е отговорен за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

(8) Операторът не е отговорен за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

Интелектуална собственост

Чл.23. (1) Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, са изключителна собственост на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Оператора или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Операторът притежава разрешение за ползване.

(2) Потребителят или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на www.grabnete.bg, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън www.grabnete.bg, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Оператора.

(3) Всяко Съдържание, до което Потребител или Клиент има или получава достъп, е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Оператора и Потребителя или Клиента, или друга страна, или пък няма изрично упоменаване от страна на Оператора към въпросното съдържание за използването му.

(4) Потребител или Клиент може да копира, прехвърля и / или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

(5) Ако Операторът даде на Потребител или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Потребителят / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Оператора на дадения Потребител, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

(6) Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребител или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Потребител или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Оператора, Доставчика и / или техни служители, осъществили прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

(7) Всяко използване на Съдържание за други цели освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

Промени в настоящите Общи условия за ползване. Реклама.

Чл.24. (1)Операторът си запазва правото по всяко време да прави промени по настоящите Общи условия за ползване и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Потребителите или Клиентите. Операторът публикува новата версия на Общите условия за ползване с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

(2) Операторът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

(3) Операторът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

Приложимо право  и компетентност при решаване на спорове

Чл.25.  (1) Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител / Клиент и Операторът, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

(2) Операторът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

(3) Всякакви спорове (изключвайки чл. 25, ал. 1), които могат да настъпят между Потребител и Операторът или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

(4) Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

(5) Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.Обратна връзка

Чл. 26. Ако имате някакви въпроси или предложения относно www.grabnete.bg, моля свържете се с нас на телефон (+359877266000.) от Понеделник до Петък между 9:00 и 17:00 часа, или на e-mail grabnete@gmail.com

Допълнителен анекс към общите условия:

Доставка:

Отказ на поръчката 

Клиентът има право да откаже поръчката си в следните случаи: 
а) Стоката е получена с дефект; 
б) Не е спазен предварително уговорения срок за доставка; 
в) Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента; 
г) Цената не съответства на оферираната; 
Като клиент имате право да върнете обратно за наша сметка пратка, ако при прегледа, в присъствие на куриера, се установи дефект или разминаване в поръчаният и доставеният продукт. 
Клиентът има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай Smart Choice ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. 

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.